انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

اطلاعات آماری منتخبین نهمین دوره‌ی ده روز با عکاسان ایران منتشر شد

یکی از نکاتی که در تحلیل رویدادهای گروهی عکاسی، در سطح ملی، نتایج معناداری را از جهت پیشرفت و یا موفقیت به دست می‌دهد طبقه بندی و ارزیابی جایگاه اجتماعی عکاسان از جهت سن، جنس، سطح آموزش علمی، پراکندگی جغرافیایی و نظایر آن‌هاست. بر اساس چنین اطلاعاتی می‌توان موفقیت یا عدم موفقیت آن رویداد را در مقایسه با گذشته و اهداف آینده ارزیابی کرد و برنامه‌ریزی‌های آینده را پی‌ریخت. در جداول پیوست این اطلاعات را در مورد آثار انتخابی نهمین دوره «ده روز با عکاسان ایران» ملاحظه می‌کنید. 

 

واژه‌های کلیدی:  ده روز با عکاسان ایران, انجمن عکاسان ایران
تاریخ خبر: ۱۴۰۱/۰۵/۳۰