انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

هیات مدیره بازگشت

هیات مدیره انجمن عکاسان ایران

افشین شاهرودی: رئیس هیات مدیره

فرزاد هاشمی: نایب رئیس

کمال الدین شاهرخ: خزانه دار

مریم منصوری: دبیر

رامیار منوچهرزاده

بابک برزویه

آئین شاهرودی

محسن زین العابدینی (عضو علی البدل)

رامین کاکاوند: بازرس

وحید علینقی زاده: (بازرس علی البدل)