انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

اساسنامه انجمن صنفی کارگری عکاسان ایران بازگشت

ماده ۱: نام و نوع شخصیت حقوقی
موسسه انجمن صنفی کارگری عکاسان ایران غیر تجاری

ماده ۲: هدف
به استناد ماده ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و در اجرای "آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط "مصوب هیات محترم وزیران، تصویب نامه شماره ۱۰۵۵۶۹ /ت ۵۶۹۱۴ ه مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۲ هیات محترم وزیران و دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت انجمن های صنفی فرهنگ، هنر و رسانه و کانون های مربوطه و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز باشد؛ این انجمن صنفی تشکیل می شود.

ماده ۳: نام، حوزه جغرافیایی، اقامتگاه قانونی انجمن صنفی
نام: انجمن صنفی کارگری عکاسان ایران که در این اساسنامه به اختصار « انجمن صنفی» نامیده می شود. حوزة جغرافیایی فعالیت انجمن صنفی سراسر کشور جمهوری اسلامی است و اقامتگاه قانونی آن در استان تهران - منطقه ۱۵، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله ایرانشهر، خیابان خردمند جنوبی، کوچه نوشهر، پلاك - ۱۵، ساختمان شماره ۲، طبقه چهارم، واحد جنوبی کدپستی ۱۵۸۴۶۷۹۱۱۹ و پست الکترونیک آن Dabirkhaneh@nips.org.ir خواهد بود.
تبصره ۱: هیأت مدیره می‌تواند هر زمان که ایجاب نماید، نشانی انجمن صنفی را در محدوده حوزه جغرافیایی فعالیت خود تغییر داده و مراتب را همزمان با اطلاع به اعضا - از طریقی که به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد - به طور کتبی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز منعکس نماید.

ماده ۴: وظایف و اختیارات انجمن صنفی
۱- کوشش درجهت استیفای حقوق و خواست های مشروع و قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینه های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن.
۲- برنامه ریزی و پی گیری در ارتقای سطح مهارت کارگران عضو
۳- تلاش برای آموزش فرهنگی و اجتماعی اعضا به منظور ارتقای سطح آگاهی های لازم در شناخت و تامین حقوق اعضا .
۴- تلاش در بررسی و تحقیق در خصوص مشکلات، نارسایی های اقتصادی، مهارتی، افزایش بهره وری و ارایه پیشنهادات به اعضا، مدیران و مسوولان مربوط .
۵- جمع آوری اطلاعات، بررسی و تحقیق درباره مشکلات، شناخت نیازها و اولویت ها.
۶- دریافت ورودیه، حق عضویت و کمک های مالی داوطلبانۀ اعضا.
۷- همکاری در جهت تأسیس، تقویت و گسترش شرکت های تعاونی و صندوق قرض الحسنه مربوط به وظایف انجمن صنفی و تلاش جهت تامین امکانات رفاهی اعضا با رعایت مقررات مربوط.
۸- همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت شناخت بهتر مشکلات کارگری و اجرای قانون کار.
۹- حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرف های اعضا از طریق ارایه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمان های دولتی و ملی.
۱۰- خرید، فروش و تملک اموال منقول و غیرمنقول انجمن صنفی به نام و به حساب انجمن صنفی مشروط بر آنکه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد.
۱۱- شرکت در مذاکرات حرفه ای با سایر سازمان های کارگری ذیربط مشمول قانون و انعقاد پیمان های دسته جمعی با سازمان های کارفرمایی در سطح ملی و بین المللی .
۱۲- پیوستن به انجمن های صنفی همگن به منظور تشکیل یا عضویت در کانون با رعایت مقررات قانونی.
۱۳- فعالیت مشترك با کانون انجمن های صنفی مربوط در حدود قوانین و مقررات کشور.
۱۴- همکاری با سایر تشک لهای صنفی مربوط و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب مقررات قانونی بر عهده انجمن های صنفی قرار داده شده یا خواهد شد.

ماده ۵: شرایط عضویت
کلیه کارگران در صورت دارا بودن شرایط زیر می توانند به عضویت این انجمن صنفی درآیند:
۱- تابعیت ایران.
۲- اشتغال در یکی از حرفه های مرتبط با ارایه مدارك معتبرشامل: مجوز عکاسی
۳- قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه و مصوبات قانونی ارکان انجمن صنفی.
۴- پرداخت ورودیه و حق عضویت به طور مرتب.
تبصره ۱: کلیه واجدان شرایط می توانند آزادانه عضویت انجمن را بپذیرند و هیچ کس را نمی توان به عضویت در انجمن صنفی مجبور یا از قبول عضویت آن منع نمود.
تبصره ۲: در صورت شکایت متقاضیان مبنی بر عدم پذیرش عضویت (به دلیل عدم احراز شرایط) یا تعلیق از عضویت اعضا، هیات مدیره مکلف است؛ در اولین جلسه مجمع عمومی، موضوع را در دستور جلسه قرار داده و تصمیمات مجمع عمومی در این زمینه قطعی است.
تبصره ۳: در صورتی که هر یک از اعضا شرایط عضویت انجمن صنفی را از دست دهد؛ یا در صورت عدم اشتغال ارادی درصنف مربوط بیش از ۶ ماه یا در صورت صدور آرای قطعی از سوی مراجع قضایی کشور مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی، از عضویت در انجمن صنفی مستعفی شناخته شده و توسط مسئولین انجمن صنفی از موضوع مطلع خواهد شد؛ لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی است. 

ماده ۶: موارد تعلیق از عضویت انجمن صنفی
۱- عدم پرداخت به موقع حق عضویت تعیین شده با توجه به ماده ۹ این اساسنامه.
۲- عدم رعایت مفاد این اساسنامه و مصوبات قانونی هریک از ارکان انجمن صنفی.

ماده ۷: منابع مالی انجمن صنفی
الف- ورودیه: برای هر عضو که فقط یک باردریافت می‌گردد و مبلغ آن توسط هیئت مدیره معین می‌شود.
ب- حق عضویت: سالیانه که مبلغ آن توسط هیئت مدیره تعیین می‌شود.
ج- کمک‌های اشخاص حقیقی یا حقوقی

ماده ۸:
کلیه اعضا باید با توجه به ماده ۷، حق عضویت خود را به حساب بانکی که انجمن صنفی تعیین و اعلام می کند، واریز و رسید بانکی را به مسئول مالی ارائه دهند.
تبصره ۱: مبالغی که به عنوان ورودیه و حق عضویت دریافت می شود، قابل استرداد نیست.
تبصره ۲: هیأت مدیره نمی تواند منابع مالی انجمن صنفی را خارج از حدود مقرر در این اساسنامه به مصرف برساند.

ماده ۹:
چنانچه هر یک از اعضا در مدت حداکثر ۱ ماه بعد از موعد مقرر از پرداخت حق عضویت خودداری نماید، از طرف مسئول مالی به وی اخطار کتبی داده می شود؛ چنانچه پس از اخطار کتبی مسئول مالی، حداکثر ظرف ۱ ماه اقدام به پرداخت حق عضویت عقب افتاده ننماید، با تصویب هیات مدیره، عضویت شخص مذکور در انجمن صنفی، به حالت تعلیق در می آید. اخراج یا قبول مجدد عضویت آنان از اختیارات مجمع عمومی عادی می باشد.

ماده ۱۰:
ارکان انجمن صنفی عبارت است از:
۱- مجمع عمومی
۲- هیأت مدیره
۳- بازرس یا بازرسان

ماده ۱۱:
مجمع عمومی که عالی ترین رکن انجمن صنفی است، از اجتماع اعضا به دو صورت عادی و فوق العاده تشکیل می شود.
تبصره ۱: برای تشکیل مجامع عمومی عادی و فوق العاده، هیأت مدیره موظف است نسبت به دعوت اعضاء به وسیله درج آگهی در روزنامه ابرار که در آن، روز، ساعت، مکان تشکیل و دستور جلسه بطور روشن قید شده باشد؛ اقدام کند. بدیهی است؛ از تاریخ دعوت اعضا تا تشکیل مجمع عمومی و همچنین بین دو مرحله مجمع عمومی، باید حداقل ۲۰ روز فاصله باشد و حداکثر این فاصله نباید از ۴۵ روز تجاوز کند.
تبصره ۲: دعوت مجامع عمومی با تصویب هیات مدیره خواهد بود. ضمن اینکه بازرس یا بازرسان و همچنین یک چهارم اعضا می توانند، راسا نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام کنند.
تبصره ۳: دعوت کنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده، مکلفند موضوع، مکان و تاریخ تشکیل مجمع عمومی را حداقل ۲۰ روز پیش از تشکیل، طی دعوتنامه کتبی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کنند.
تبصره ۴: گزارش‌های مالی و سایر مواردی که مستلزم بررسی قبلی اعضا می‌باشد، هم زمان با دعوتنامه به طریق مقتضی (بند ۴ ماده ۱۳) به اعضا اطلاع رسانی شود.
تبصره ۵: اخذ رای در جلسات مجامع عمومی علنی است مگر در مورد انتخاب هیات مدیره، بازرسان و سایر مواردی که مجمع عمومی تصویب کند که به طور کتبی و مخفی به عمل خواهد آمد. در هر صورت مشارکت اکثریت مطلق حاضرین الزامی است.
تبصره ۶: هریک از اعضای مجمع عمومی می تواند یکی دیگر از اعضا را بطور کتبی به وکالت از طرف خود به مجمع عمومی معرفی کنند و هر عضو می تواند وکالت فقط یکی از اعضای مجمع عمومی را عهده دار شود.
تبصره ۷: برگزاری جلسات مجامع عمومی به صورت مجازی با نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجاز است.

ماده ۱۲:
مجمع عمومی عادی هر سال یک بار با حضور دست کم نصف بعلاوه یک اعضا رسمیت می یابد. چنانچه بار اول به نصاب لازم نرسد؛ برای بار دوم به همان ترتیب دعوت و با حضور حداقل یک سوم اعضا رسمیت خواهد یافت. چنانچه برای بار دوم به نصاب نرسد، برای بار سوم به همان ترتیب دعوت با حضور هر تعداد اعضا رسمیت می یابد.
تبصره ۱: مجمع عمومی عادی در مواقع ضروری بنا به تشخیص و دعوت هیأت مدیره یا بازرسان یا یک چهارم اعضا بطور فوق العاده تشکیل می گردد. این مجمع نیز دارای همان وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی می باشد و ترتیب دعوت و تجدید دعوت و نصاب آن نیز، همانند مجمع عمومی عادی خواهد بود.
تبصره ۲: تصمیمات مجمع عمومی عادی در کلیه مراحل با اکثریت نصف بعلاوه یک آرای حاضران معتبر است.
تبصره ۳: چنانچه مدارك انتخابات و مصوبات مجامع عمومی ظرف شش ماه جهت ثبت به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارایه نشود یا به هر دلیل از ارایه کامل مدارك و مستندات خودداری شود، در صورت برخوردار بودن از مهلت ۶ ماهه مندرج در ماده ۳۶، می بایست تشریفات قانونی جهت برگزاری مجمع عمومی و اخذ تائیدیه مصوبات مجدداً اجرا شود.

ماده ۱۳:
وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی عبارت است از :
۱- بررسی و رسیدگی به گزارش عملکرد هیات مدیره، در خصوص گزارش عملکرد هیات مدیره و بازرسان و اتخاذ تصمیم نسبت به تصویب پیشنهادهای مربوط به برنامه های آتی و قبلی انجمن صنفی .
۲- بررسی گزارش مالی مسئول مالی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب یا عدم تصویب عملکرد گذشته و بودجه آتی. در صورت عدم تصویب، تصمیم گیری در خصوص نحوه رسیدگی بر عهده مجمع خواهد بود .
۳- دادن رهنمود و تصویب سیاست های کلی و تعیین خط مشی و برنامه های آتی انجمن صنفی.
۴- تعیین نحوه اطلاع رسانی به اعضا (درخصوص صورتجلسات، گزارش های مالی، بخشنامه ها و...).
۵- بررسی و تصویب یا رد پذیرش متقاضیان عضویت در انجمن صنفی (مستند به دلایل محکمه پسند)
۶- رسیدگی نهایی به اعتراض کسانی که طبق این اساسنامه، از عضویت انجمن صنفی معلق یا سلب عضویت شده اند (موضوع ماده 5 اساسنامه).
۷- بررسی، تصویب و تفویض اختیار به هیأت مدیره در مورد انعقاد پیمان های دسته جمعی در جهت استیفای حقوق و خواست های قانونی اعضا.
۸- ایجاد کمیته ها و همکاری در جهت تأسیس و تقویت شرکت های تعاونی و سایر مراکز مرتبط.
۹- انتخاب و عزل انفرادی یا دسته جمعی هیأت مدیره و بازرسان انجمن صنفی.
۱۰- تعیین میزان ورودیه و حق عضویت اعضا و یا تغییر آن.
۱۱- تعیین روزنامه برای درج آگهی های انجمن صنفی.

ماده ۱۴:
مجمع عمومی فوق العاده جهت اتخاذ تصمیم در مورد موضوعات ماده ۱۶، با حضور دست کم نصف بعلاوه یک اعضا تشکیل خواهد شد. چنانچه بار اول این نصاب حاصل نشود؛ در مرحلۀ دوم با حضورحداقل یک سوم اعضا رسمیت می یابد. در صورتی که مرحله دوم به نصاب نرسد، در مرحله سوم با همان ترتیب دعوت با حضور حداقل یک چهارم اعضا رسمیت می یابد؛ و در هر حال تصمیمات آن اعم از مرحله اول یا دوم یا سوم، با اکثریت دو سوم آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده ۱۵:
وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارت است از:
۱- طرح و تصویب اصلاحات اساسنامه .
۲- انحلال انجمن صنفی و انتخاب هیات تصفیه.
تبصره ۱: پیشنهادها در زمینه تغییر یا اصلاح اساسنامه، باید به طور مشخص و کتباً حداقل ۲۰ روز قبل از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به اطلاع کلیه اعضا و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسانده شود.

ماده ۱۶:
پس از به حد نصاب رسیدن تعداد اعضای حاضر و اعلام رسمیت جلسۀ مجمع عمومی توسط رئیس یا یکی از اعضای هیات مدیره، بلافاصله هیأت رییسه مجمع عمومی شامل حداقل ۵ نفر، مرکب از یک رییس، یک منشی و حداقل ۳ ناظر از بین اعضای حاضر با رأی اکثریت اعضاء انتخاب و اداره جلسه را بر عهده خواهند گرفت.
تبصره ۱: مجموع اعضای هیات رئیسه و ناظران مجمع، بایستی عدد فرد باشد.

ماده ۱۷:
وظایف و اختیارات هیات رییسه:
۱- بررسی اجرای صحیح مواردی از قبیل: نحوه دعوت اعضا مجمع (درصورت وصول اعتراض)، صلاحیت حاضرین در مجمع، تهیه صورتجلسات مجامع، طرح و بررسی تذکرات و اخطارهای اعضا به هیات مدیره و اجرای سایر مقررات.
۲- اعضای هیأت رئیسه نباید از بین اعضای هیات مدیره یا کاندیدای عضویت درهیأت مدیره و بازرسان باشند (مگر با نظر مثبت سه چهارم حاضران در مجمع عمومی و یا زمانی که تعداد حاضران در مجمع عمومی کمتر از ۲۰ عضو باشد).
۳- برگزارکنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده موظفند دو نسخه فهرست اسامی و مشخصات اعضای انجمن صنفی را تهیه و ضمن ارسال به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نسخه دیگر را پیش از آغاز مجمع عمومی به امضای اعضای حاضر برسانند و جهت بررسی، تایید و امضا به هیات رئیسه ارائه کنند.
۴- هیات رییسه مجمع عمومی، مکلف است در پایان مجمع، نتیجه کلیه مصوبات و انتخابات را (پس از شمارش آرا) ضمن درج در صورتجلسه مجمع قرائت و امضا کند.
۵- هرگاه در مجامع عمومی شور و اخذ تصمیم در مورد موضوعات مطروح در دستور جلسه خاتمه نیابد، هیات رییسه مجمع با تصویب اکثریت اعضا می تواند اعلام تنفس کرده، مکان و تاریخ جلسه بعدی را که حداکثر از ۲۰ روز متجاوز نباشد، معین کند. تمدید جلسه، نیاز به دعوت و انتشار آگهی مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم برای تشکیل جلسه همان نصاب قبلی می باشد که در صورت عدم تشکیل، در مرحله بعدی، مجمع عمومی طبق روال مندرج در این اساسنامه برگزار خواهد شد .

ماده ۱۸:
چنانچه اعضای شرکت کننده در انتخابات ظرف یک هفته از تاریخ تشکیل مجمع عمومی با ذکر دلایل به چگونگی برگزاری مجمع عمومی و انجام انتخابات کتباً اعتراض کنند، هیأت رییسه مجمع عمومی مکلف خواهند بود، حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ رویت اعتراض، به آن رسیدگی و نتیجه را به نحو مقتضی به اطلاع اعضای انجمن صنفی خصوصاً اعضای معترض برسانند و رونوشت آن را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسلیم کنند.

ماده ۱۹:
هیأت مدیره دارای ۷ نفر عضو اصلی و ۳ نفر عضو علی البدل بوده که از بین کاندیداهای واجد شرایط، با اکثریت نسبی آراء ماخوذه (طبق تبصره ۵ ماده ۱۱) در جلسه مجمع عمومی عادی، برای مدت ۳ سال انتخاب می شوند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی در صورت حفظ شرایط لازم بلامانع است.

ماده ۲۰:
هیأت مدیره مکلف است، پس از قطعیت انتخابات، ظرف یک هفته اولین جلسه خود را تشکیل و از بین خود، یک رئیس، یک نایب رئیس و یک مسئول امور مالی (خزانه دار) و همچنین از بین اعضای هیأت مدیره یا خارج از آن یک دبیر انتخاب و صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارك مالی و اوراق تعهدآور را طی صورتجلسه‌ای به اطلاع اعضا برساند و نسخه‌ای از صورتجلسه مذکور را به همراه مدارك مورد نیاز به منظور انجام تشریفات ثبت به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسلیم کند.
تبصره ۱: دعوت اولین جلسه هیات مدیره برعهده مسن ترین عضو هیات مدیره است.

ماده ۲۱:
جلسات عادی هیأت مدیره هر دو هفته یکبار با حضور اکثریت اعضا (حداقل ۴ نفر) رسمیت می یابد و تصمیمات آن با آرای اکثریت اعضای حاضر به صورت حضوری یا مجازی در جلسه معتبر خواهد بود.
تبصره ۱: زمان و مکان برگزاری جلسات و نحوه دعوت در اولین جلسه هیات مدیره تعیین و اطلاع رسانی خواهد شد.
تبصره ۲: جلسات فوق العاده هیات مدیره بنا به درخواست اکثریت اعضا ( حداقل ۴ نفر) برگزار می شود. نحوه دعوت و اطلاع رسانی درخصوص زمان و مکان جلسه مانند جلسات عادی خواهد بود.
تبصره ۳: غیبت بیش از سه جلسه (به استثنای جلسات فوق العاده) در طول یک سال به عنوان استعفای شخصی از سمت هیأت مدیره تلقی می شود و بر اساس صورتجلسه هیات مدیره، عضو یا اعضای علی البدل به ترتیب تقدم آرا جایگزین عضو اصلی خواهند شد. مگر این که مستندات موجه بودن غیبت نظیر بیماری و... به هیات مدیره ارائه شده باشد.
تبصره ۴: خدمات هیأت مدیره افتخاری است و هرگونه پرداخت به اعضای هیات مدیره فقط از طریق تصویب مجمع عمومی عادی امکان پذیر می باشد.

ماده ۲۲:
هیأت مدیره موظف است، حداکثر ظرف یک ماه پس از به ثبت رسیدن مصوبات مجمع عمومی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دریافت گواهینامه ثبت انجمن صنفی، نسبت به افتتاح حساب در یکی از بانک های کشور اقدام کرده و شماره حساب را از طریق مقتضی (مطابق بند ۴ ماده ۱۴) به اطلاع اعضا برساند.
تبصره ۱: دریافت هرگونه وجه شامل ورودیه و حق عضویت و کمک های مالی داوطلبانه باید صرفا از طریق واریز به حساب بانکی انجمن صنفی صورت گیرد
تبصره ۲: کلیه پرداخت های انجمن صنفی باید از طریق چک انجام شود و تنخواه گردان برای مصارف ضروری و جزئی درنظر گرفته می شود.

ماده ۲۳:
کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی انجمن با امضاء رئیس هیات مدیره یا دبیر، ممهور به مهر تشکل و کلیه اسناد مالی، اوراق رسمی بهادار و قراردادهای تعهدآور که به تصویب هیات مدیره رسیده باشند با امضاء مشترك مسئول مالی و یکی دیگر از اعضاء هیات مدیره و ممهور به مهر تشکل معتبر خواهد بود.

ماده ۲۴:
در صورت استعفا، از دست دادن شرایط، سلب عضویت یا غیبت (برابر تبصره ۳ ماده ۲۲)، اعضای علی البدل با توجه به تقدم آرا، جایگزین عضو یا اعضای مزبور خواهند شد. در صورت تغییر در سمت ها، هیات مدیره مکلف است نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسلیم کند. هرگونه تغییرات در اعضای هیات مدیره و بازرسان پس از ثبت در وزارت تعاون، کار رفاه اجتماعی موثر و قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ۱: مادامی که اکثریت اعضای هیأت مدیره سمت خود را حفظ کرده باشند، انتخابات تکمیلی برای باقی مانده دوره برگزار می شود.
تبصره ۲: در صورت استعفا، فوت، ازدست دادن شرایط یا سلب عضویت اکثریت اعضای هیأت مدیره، انتخابات هیأت مدیره باید تجدید شود. به هر حال چنانچه ظرف ۶ ماه در این زمینه اقدامی صورت نگیرد، بازرس یا بازرسان مکلفند انحلال انجمن را به وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اعلام کنند.

ماده ۲۵:
هیأت مدیره موظف است ظرف سه ماه پیش از پایان دوره اعتبار قانونی، درمورد دعوت مجمع عمومی به منظور تجدید انتخاب مسئولان انجمن صنفی اقدامات لازم را بعمل آورد.
تبصره ۱: هیأت مدیره پس از پایان دوره ماموریت، تا تعیین هیأت مدیره جدید، مسوول حفظ کلیه داراییها، اموال، اسناد و مدارك انجمن خواهد بود.

ماده ۲۶:
سایر وظایف و اختیارات هیأت مدیره:
۱- تهیه و تنظیم دفاتر مالی، عضویت و صورتجلسات هیات مدیره به نحوی که قابل استناد بوده و نمایانگر گردش مالی، نحوه و ترتیب عضویت اعضا و مصوبات قانونی هیات مدیره باشد .
۲- اجرای دقیق مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی.
۳- دعوت مجامع عمومی در موعد مقرر و بررسی و تطبیق شرایط متقاضیان عضویت در انجمن صنفی.
۴- بررسی بودجه و گزارش مالی مسئول مالی و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.
۵- تشکیل مرتب و به موقع جلسات هیأت مدیره به منظور رسیدگی به امور جاری انجمن صنفی.
۶- تعیین محل اقامتگاه قانونی و دفتر مرکزی انجمن صنفی.
۷- انتخاب و معرفی نماینده به مراجع ذیصلاح برای موارد خاص و معین.
۸- بررسی وضع مالی انجمن صنفی و اتخاذ تصمیم نسبت به هزینه های جاری و ضروری آن.
۹- همکاری درجهت تاسیس و تقویت شرکت های تعاونی و ایجاد امکانات رفاهی برای اعضا.
۱۰- وکالت و نمایندگی انجمن در مراجع قانونی، حقوقی، قضائی، دستگاه های دولتی و ملی درحدود مقررات این اساسنامه.
۱۱- اتخاذ تصمیم در مورد پیمان های دسته جمعی و بررسی وتصویب آیین نامه های داخلی.
۱۲- تهیه گزارش عملکرد هیأت مدیره و ارایه آن به اعضا (مطابق بند ۴ ماده ۱۳).
۱۳- تعیین و اعزام نمایندگانی جهت شرکت در جلسات و حضور در مراجع و مجامع مرتبط داخلی و بین المللی نظیر مراجع حل اختلاف و کمیته‌های مختلف نظیر حفاظت فنی و بهداشت کار و نظایر آن با رعایت مقررات قانونی و ... .
۱۴- تشکیل کمیته‌های مختلف (در صورت لزوم) از قبیل کمیته حل اختلاف، کمیته عضویت، کمیته تدارکات و پشتیبانی، کمیته امور حقوقی، کمیته رفاهی و سایر کمیته‌ها.
۱۵- بررسی و تصویب پیوستن به انجمن های صنفی داخلی و بین المللی دیگر به منظور تشکیل یا عضویت در کانون انجمن‌های صنفی مربوط و یا خارج شدن از کانون‌های مذکور.

ماده ۲۷:
وظایف رییس هیأت مدیره:
۱- مراقبت در حسن جریان امور انجمن صنفی و دعوت از اعضای هیأت مدیره به تشکیل مرتب جلسه.
۲- اداره جلسات هیأت مدیره.
۳- ابلاغ تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره به دبیر و سایر مسئولان انجمن صنفی، جهت اجرا و پیگیری آن.
۴- امضای کلیه قراردادها و احکام استخدامی کارشناسان، مشاوران، دبیر و سایر مسوولان انجمن صنفی که با تصویب هیأت مدیره استخدام یا به کار گمارده خواهند شد.
۵- امضای کلیه چک‌ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور (در صورت تعیین توسط هیات مدیره) به اتفاق مسئول مالی و ممهور کردن آن به مهر انجمن صنفی.
۶- امضای کارت‌های عضویت اعضا پس از تایید مسئول مالی انجمن صنفی.
۷- انجام سایر اموری که به موجب اساسنامه بر عهده رییس قرار دارد.
تبصره ۱: قسمتی از وظایف رییس هیات مدیره که مربوط به امور اداری می‌باشد، قابل واگذاری به دبیر انجمن صنفی خواهد بود.
تبصره ۲: در غیاب رییس هیات مدیره، نایب رییس انجام وظایف بندهای ۱ و ۲ و ۳ را به عهده خواهد داشت.

ماده ۲۸:
هیات مدیره می‌تواند نسبت به استخدام دبیر خارج از اعضا اقدام کند. با پایان اعتبار هیات مدیره، رابطه استخدامی دبیر با انجمن صنفی نیز ملغی می‌شود.
تبصره ۱: دبیرخانه انجمن صنفی تحت مسوولیت مستقیم دبیر انجمن صنفی و زیر نظر هیأت مدیره به منظور اداره تشکیلات اجرایی و اجرای مصوبات هیأت مدیره در مرکز اصلی انجمن صنفی دایر و می‌تواند دارای کارکنانی باشد که بنا به پیشنهاد رییس هیأت مدیره یا دبیر و تصویب هیأت مدیره، به کار گمارده می‌شوند.

ماده ۲۹:
وظایف و اختیارات دبیر:
دبیر در صورت تفویض ازطرف هیات مدیره، دارای وظایفی به شرح ذیل خواهد بود:
۱- حفظ و نگهداری کلیه اسناد و مدارك و صورتجلسات و سوابق اعضا و دفاتر انجمن صنفی.
۲- انجام مکاتبات اداری و جاری انجمن صنفی.
۴- تهیه و صدور و ابلاغ دعوتنامه‌ها و امضای کارت‌های عضویت اعضا به اتفاق مسئول مالی انجمن صنفی و همچنین دفاتر اندیکاتور و ثبت و صدور نامه ها.
۵- تهیه دفاتر«عضویت» و «امور مالی»
۶- تهیه و تنظیم نشریات مربوط به انجمن صنفی در حدود مقررات قانونی.
۷- ابلاغ اساسنامه و بخشنامه‌ها و شیوه نامه‌های دولتی و سایر مقررات قانونی برای آگاهی و استفاده مسوولان و اعضای انجمن صنفی.
۸- مهیا ساختن مکان تشکیل جلسات مجامع عمومی، هیأت مدیره و بازرسان.
۹- ابلاغ مصوبات و تصمیمات ارکان انجمن، احکام و نامه‌های واصله از مراجع قانونی و دستگاه‌های اداری مربوط.
۱۰- معرفی و فراهم نمودن امکان تماس بین اعضا با هم و با مسئولان انجمن صنفی.
۱۱- انجام سایر اموری که به نحوی از انحاء با وظایف دبیرخانه ارتباط دارد.
تبصره ۱: اقدامات و مکاتبات دبیر در هر صورت نباید خارج از اراده و توافقات هیات مدیره باشد.
تبصره ۲: کارکنان دبیرخانه در برابر دبیر و دبیر نیز در برابر هیأت مدیره مسوول هستند.

ماده ۳۰:
وظایف و اختیارات مسئول مالی:
۱- امضای کلیه چک‌ها و اسناد و اوراق تعهد آور به اتفاق یکی دیگر از صاحبان امضای مجاز اسناد مالی و ممهور کردن آن به مهر انجمن صنفی.
۲- اداره امور مالی، تهیه و تنظیم دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حساب‌های انجمن صنفی.
۳- رسیدگی به صحت اسناد و مدارك تنظیم شده در مورد کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌ها و تایید و امضای صورتحساب‌های مربوط.
۴- صدور کارت عضویت اعضا جهت امضای رییس هیأت مدیره.
۵- نظارت برخرید، فروش، اجاره و هر نوع عمل مالی و مسوولیت درحفظ اموال منقول، غیر منقول، وجوه، اسناد، مدارك مالی و صحت معاملات انجمن صنفی.
۶- ثبت کلیه دریافتی‌ها و هزینه‌های انجمن صنفی در دفاتر رسمی انجمن صنفی.
۷- پیش بینی بودجه و هزینه‌های یک ساله انجمن صنفی و تسلیم آن به هیأت مدیره جهت ارایه به مجمع عمومی.
تبصره ۱: مسئول مالی موظف است هر سال قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه، گزارش کتبی مالی انجمن صنفی را جهت ارایه به مجمع عمومی تنظیم و پس از امضای خود و رییس هیأت مدیره، رونوشت آن را در اختیار بازرسان و دبیر جهت اطلاع به اعضا قرار دهد.
تبصره ۲: مسئول مالی موظف است در هر مورد بنا به تقاضای بازرسان، کلیه دفاتر و اسناد مالی انجمن صنفی را برای رسیدگی در محل انجمن صنفی در ازای رسید و برای مدت معین، در اختیار آنان قرار دهد.
تبصره ۳: مسول امور مالی موظف است موارد مغایر با سیاست‌های مصوب مجمع عمومی را ضمن تذکر به هیات مدیره به مجمع عمومی ارائه کند.
تبصره ۴: در صورت عدم تصویب صورت‌های مالی، با تصویب مجمع عمومی موضوع از طریق حسابرسان رسمی بررسی می‌شود.

ماده ۳۱:
بازرسان انجمن صنفی، متشکل از حداقل ۱ نفر بازرس اصلی و حداقل ۱ نفر بازرس علی البدل که با رای مستقیم و مخفی اعضا از بین کاندیداهای واجد شرایط عضو انجمن صنفی برای مدت ۱ سال انتخاب می‌شوند و تجدید انتخاب آنان برای دوره‌های بعدی مشروط به حفظ شرایط لازم بلامانع است.
تبصره ۱: در صورت استعفا، فوت، از دست دادن شرایط انتخاب یا سلب عضویت آن‌ها، بازرس یا بازرسان علی البدل برای بقیه دوره جانشین و عهده دار وظایف آنان خواهند بود.
تبصره ۲: هیات مدیره موظف به برگزاری به موقع انتخابات بازرس بوده و در صورت عدم اقدام به موقع پاسخگوی تبعات بعدی خواهد بود.

ماده ۳۲:
وظایف و اختیارات بازرسان:
۱- نظارت بر کلیه اقدامات هیأت مدیره و دبیر در حدود مقررات این اساسنامه و همچنین مراقبت در کلیه امور مربوط به دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده.
۲- رسیدگی و نظارت به دفاتر و اوراق و اسناد مالی و هزینه‌های انجمن صنفی و مراقبت در حسن جریان امور مالی و اداری انجمن صنفی (از جمله تبصره ۳ ماده ۳۰).
۳- پی گیری و رسیدگی به شکایات اعضا و در صورت لزوم تهیه گزارش و ارایه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین ارایه رونوشت گزارش به هیأت مدیره یا مجمع عمومی (حسب مورد).
۴- رسیدگی و اظهار نظر در مورد گزارش مالی جهت ارایه به مجمع عمومی.
۵- اقدام به دعوت و تشکیل مجمع عمومی در صورت لزوم، با توجه به اختیارات مندرج در این اساسنامه.
۶- شرکت در جلسات هیأت مدیره، بدون داشتن حق رای.
تبصره ۱: بازرسان باید پیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی و کلیه محاسبات انجمن را رسیدگی و نظر مثبت یا منفی خود را به دبیرخانه انجمن تسلیم دارند. همچنین بازرسان ملزم هستند خلاصه اقدامات خود را مکتوب تا در مواقع نیاز به مجمع عمومی (گزارش سالانه) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارایه کنند.
تبصره ۲: بازرسان در صورت دریافت گزارش یا مشاهده سوء استفاده هریک از اعضا سمت دار انجمن از موقعیت خود، موضوع را کتبا به هیات مدیره اخطار می کند.

ماده ۳۳:
کاندیداهای عضویت در هیأت مدیره و بازرسان باید دارای شرایط زیر باشند:
۱-تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۲- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۳- عدم وابستگی به احزاب و گروه‌های سیاسی غیرقانونی
۴- نداشتن محکومیت قطعی کیفری موثر که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شود.
۵- داشتن حسن شهرت
۶- عدم اعتیاد به مواد مخدر

ماده ۳۴:

هیات انجمن صنفی، مکلفند اسناد مورد درخواست مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا نماینده قانونی ایشان را جهت بررسی یا گرفتن تصویر در قبال دریافت درخواست کتبی رسمی، تنظیم صورتجلسه و اخذ رسید کتبی در اختیار قرار دهد.

ماده ۳۵:
انجمن صنفی در موارد زیر منحل می شود:
۱- در صورت تصویب مجمع عمومی فوق العاده
۲- گذشت شش ماه از تاریخ پایان اعتبار هیأت مدیره و عدم تجدید انتخابات آن
۳- در صورت صدور رأی قطعی از طرف مراجع قضایی کشور
تبصره ۱: چنانچه انجمن صنفی بنا به تصویب مجمع عمومی فوق العاده منحل گردد، مجمع عمومی مذکور مکلف است در همان جلسه از بین اعضای حاضر در جلسه نسبت به انتخاب ۳ یا ۵ نفر به عنوان اعضای هیأت تصفیه اقدام و نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کند.
تبصره ۲: چنانچه انجمن صنفی به لحاظ عدم تجدید انتخابات هیات مدیره در مهلت مقرر قانونی یا براساس رای مراجع قضایی منحل شود و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر نباشد، مراحل انحلال و تصفیه حساب‌ها با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (با توجه به تبصره ماده ۱۶ آیین نامه انجمن های صنفی و کانون های مربوط)، طبق مقررات قانون تجارت و با نظارت مراجع قضایی کشور صورت می‌گیرد.

ماده ۳۶:
هیأت تصفیه مکلف است حداکثر ظرف شش ماه با هماهنگی و راهنمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کلیه حساب های انجمن صنفی رسیدگی کند و فهرست کاملی از کلیه دارایی های انجمن صنفی شامل اموال منقول و غیر منقول و همچنین صورتی از بدهی های انجمن صنفی را تهیه کرده، دارایی انجمن صنفی را پس ازتصفیه کلیه حساب های بدهکاران و بستانکاران و تأدیه بدهی ها، ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه ای مابقی در صورت مازاد با نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار هیأت تصفیه قرار دهد و در صورت عدم وجود به مرجع ذی صلاح واگذار شود.

ماده ۳۷:
مفاد این اساسنامه، تابع آیین نامه انجمن های صنفی و کانون های مربوط و مقررات تدوین اساسنامه بوده و هر گونه ابهامی در اجرای مقررات آن، تابع نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد.

ماده ۳۸:
هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه پس از موافقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتبر و قابل اجراست.

ماده ۳۹:
مهلت های مندرج در اساسنامه بدون احتساب روزهای تعطیل خواهد بود.

ماده ۴۰:
این اساسنامه در ۴۰ ماده و ۴۳ تبصره در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ تنظیم و به تصویب موسسین رسید و ذیل تمام صفحات آن امضاء شد.