انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

هیات موسس بازگشت

اعضای هیات موسس انجمن عکاسان ایران

مجتبی آقایی
امیر علی جوادیان
محسن راستانی
مریم زندی
محمد ستاری
افشین شاهرودی
سیف اله صمدیان
اکبر عالمی
اسماعیل عباسی
محمد فرنود
سید عباس میرهاشمی
ساعد نیک ذات
فرزاد محمد حسین زاده هاشمی