انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

بیانیۀ مشترک هفت انجمن هنرهای تجسمی ایران دربارۀ وقایع اخیر خوزستان

ایران‌مان غمبار است و نگران،

اندوهگین است از غفلت در محافظت از میراث زیستی و فرهنگی و نادیده انگاشتن صدای مطالبات اولیۀ مردم.

سالهاست هشدارها و توصیه‌های پیاپی اهل فن جدی گرفته نشده و محافظت از خاك و آب و اقلیم و فرهنگ و اقتصاد به حداقلها كاهش یافته و امروز نیازهای اولیه و سلامت مردم با مخاطرۀ جدی روبرو شده است.

امروز خوزستان، سیستان و بلوچستان، ارومیه، كردستان و ... یکی از پس دیگری، فراتر از آستانۀ تحمل‌شان فریاد دادخواهی مطالبۀ حقوق حقۀ خود را سر داده‌‌اند.

انجمن‌های هنرهای تجسمی ایران ضمن همدردی و همدلی با خواسته‌های به‌حق آنان، هرگونه پاسخ خشونت‌آمیز را محكوم مینماید و رسیدگی عاجل و پایدار به درخواست‌های محقانه آنان را ضروری می‌داند.

 

انجمن تصویرگران ایران/ انجمن خوشنویسان ایران/ انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران/ انجمن صنفی عکاسان ایران/ انجمن هنرمندان سفالگر/ انجمن هنرمندان مجسمه‌ساز ایران/ انجمن هنرمندان نقاش ایران

واژه‌های کلیدی:  انجمن, تصویرگران, خوشنویسان, گرافیک, طراحان, عکاسان, سفالگر, مجسمه ساز, نقاش, خوزستان, بیانیه
تاریخ خبر: ۱۴۰۰/۰۵/۰۲