انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

سلام عشقی بازگشت
نوع عضویت اصلی
سال تولد ۱۳۵۵
شهرستان بیله سوار
گرایش‌های عکاسی مستند اجتماعی
پست الكترونیكی sam_eshghi60@yahoo.com
سایت اینترنتی
آدرس اینستاگرام sameshghi
سوابق و فعالیت‌های علمی و هنری:
۱- برپایی نمایشگاه
#نام نمایشگاهنوع برپاییمکانتاریخ برپایی
1 روستایی وعشایریانفرادیاداره فرهنگ وارشاداسلامی پارس اباد1400/12/05
2 جشنواره ملی کوچ عشایرانفرادیجعفرابادمغان1386/02/07
3 فرهنگ واراب ورسوم عشایرشاهسونانفرادیروحکندی اردبیل1398/02/06
4 طبیعت زیباانفرادیکتابخانه عمومی شهرستان بیله سوار1384/02/18
۲- تالیف کتاب
۳- تدریس
۴- کسب مقام در جشنواره‌ها و مسابقات
#نام برنامهمکان برنامهزمان برنامهمقام کسب شده
1 کوچ عشایراردبیل1395/02/22برتر
2 کوچ عشایرایل شاهسوناردبیل بیله سوار1387/02/27سوم
3 ملی کوچ عشایراردبیل1387/02/07تقدیر
۵- دوره‌های آموزشی گذرانده شده
۶- سوابق شغلی
#نام سازمانعنوان سمت / شغلشهر محل اشتغالتاریخ شروعتاریخ پایان
1 عکاسی دینامدیرجعفرابادمغان1382/06/151401/03/17