ثبت نام در دوره اول سال ۱۳۹۸ آغاز شد و تا ۱۵ تیرماه ادامه دارد