مهلت ثبت نام تا ۸ صبح شنبه ۲۳ تیرماه ۱۳۹۷ تمدید شد.