اطلاعیه کمیته عضوگیری انجمن عکاسان ایران
با توجه به برگزاری ششمین دوره ده روز با عکاسان ایران، مهلت ثبت نام عضوگیری انجمن عکاسان ایران به مدت یک هفته تا پایان ساعت ۸ صبح روز شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۹ تمدید گردید .

توجه:
کلمه رمز به حروف کوچک و بزرگ حساس می باشد.