عباس کوثری: انجمن عکاسان ایران در تهران و استان ها کارگاه برگزار کند

انجمن عکاسان ایران یک انجمن فراگیر و ملی است و ضرورت دارد که به مسایل عکاسی و عکاسان نگاه ملی و فراگیر داشته باشد.

عباس کوثری، عکاس با بیان این مطلب گفت: 10 روز با عکاسان ایران مهمترین رویداد و فعالیت انجمن عکاسان ایران است که انجمن با آن شناخته می شود  و ضرورت دارد که برای این رویداد انجمن، فارغ  از انجمن های تخصصی برنامه ریزی کند. در دوره هایی از 10 روز باعکاسان ایران از جمله هفتمین دوره که به عنوان عضو شورای مشورتی برای نمایشگاه با این رویداد همکاری داشتم، بعضی از انجمن های تخصصی آثاری را برای نمایشگاه 10 روز فرستاده بودند که متناسب با این رویداد نبود و یا پیش از آن در نمایشگاه خود آن انجمن نمایش داده شده بود. بنابراین پیشنهاد می شود که انجمن عکاسان ایران به جای اینکه فضاهایی را برای نمایشگاه به هر یک از انجمن های تخصصی در 10 روز باعکاسان ایران اختصاص دهد برای این رویداد فراخوان بدهد و عکاسان بتوانند آثار خود را ارسال کنند و انجمن آثار را انتخاب کند.

کوثری در ادامه به ضرورت برگزاری کارگاه توسط انجمن عکاسان ایران اشاره کرد و گفت: پیشنهاد می کنم انجمن کارگاههایی را در تهران و شهرستان ها برگزار کند و موضوعات و مباحثی که در مراکز آموزشی و دانشگاهی بیان نمی شود، در این کارگاهها ارائه شود. برای این کارگاهها می توان از عکاسان و افراد خارج از کشور هم دعوت کرد و انجمن تعامل و ارتباط بین المللی هم داشته باشد.
او در ادامه گفت: تغییر و تحول در هیات مدیره انجمن عکاسان ایران لازم است و می تواند امکان تحول را در انجمن و برنامه های آن فراهم کند. البته این مساله هم در جامعه ما وجود دارد، که افراد مشارکت جدی و فعال ندارند. انجمن عکاسان ایران چون انجمن ملی است ضرورت دارد که همه نوع عکاسی را مورد توجه داشته باشد.
تاریخ خبر: 1398/07/20