انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

فعالیت های انجمن عکاسان ایران مطابق اساسنامه است

سید عباس میرهاشمی، مدیر کمیته همایش ها و جشنواره های انجمن عکاسان ایران گفت: هرگونه فعالیتی در انجمن عکاسان ایران بر اساس اساسنامه است و یکی از دلایل حرکت رو به پیشرفت انجمن به همین دلیل است و همواره اساسنامه مورد توجه است و خط حرکت انجمن مطابق اساسنامه است.
با توجه به تغییر شرایط و فضاها و همچنین تجربه های بیشتری که به دست آمده، ممکن است راهکارها و قالب های جدید برای فعالیت ها و سرعت دادن به امور موثر باشد، از این رو اساسنامه می تواند بازنگری شود.
میرهاشمی افزود: هرچه ارتباطات انجمن عکاسان ایران با مجموعه های پژوهشی و علمی بیشتر شود، انجمن می تواند اصولی تر فعالیت کند بنابراین نیاز است که به پژوهش بیشتر توجه شود و تعامل انجمن با دانشگاهها، مراکز فرهنگی و همه ی اعضای انجمن تقویت شود، تعامل با اعضا می تواند در کیفیت فعالیت ها موثر باشد و نیروهایی را برای مشارکت فعال در کمیته های انجمن موجب شود. بنابراین ضرورت دارد اعضا ضمن مطالبه، مشارکت فعال با انجمن داشته باشند.
میرهاشمی در ادامه گفت: تقویت شورای راهبردی انجمن و تدوین برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و نظارت برای انجام برنامه ها اهمیت بالایی دارد و لازم است به طور جدی مورد توجه انجمن باشد. شورای راهبردی از اساسی ترین شوراهایی است که می تواند در چارچوب اساسنامه و نظر هیات مدیره قالب فعالیت ها را تعیین کند و سرعت دهد و نظارت و کنترل انجام شود تا اهداف محقق شود.
او با اشاره به فعالیت های انجمن گفت: ضرورت دارد یاد کنیم از گروه 13 نفره ای که بر اساس رای جامعه عکاسان اساسنامه انجمن عکاسان ایران را موشکافانه نوشتند و اساسنامه تدوین شده را در قالب اساسنامه تیپ وزارت کشور گنجاندند. این اساسنامه پایه ای برای فعالیت تخصصی و جدی در حوزه عکاسی شد و فعالیت هیات مدیره های انجمن در دوره های مختلف بر اساس آن پایه گذاری شد. در طول فعالیت انجمن و در هر دوره فعالیت هایی در زمینه های مختلف برنامه ریزی و اجرایی شد که نتایج قابل دفاعی را برای عکاسی دارد. تدوین آیین نامه ها، تشکیل کمیته ها با توجه به مقتضیات و شرایط روز عکاسی، فعالیت های علمی و پژوهشی مانند 10 روز با عکاسان ایران و تعامل با نهادها، انجمن ها و مراکز فرهنگی مختلف از جمله فعالیت های انجمن است که در ادامه می تواند گسترش یابد.

میرهاشمی درباره آیین نامه کمیته همایش ها و جشنواره ها گفت: کمیته همایش ها و جشنواره ها آیین نامه جامعی تدوین کرد، آیین نامه ای برای کمیته مبنی بر وظایف اعضاء کمیته و فعالیت های آن و آیین نامه ای برای جشنواره ها و همایش ها که نحوه برگزاری را تعیین می کند. تدوین اینگونه آئین نامه ها موجب می شود تا برگزاری برنامه ها از رفتارهای سلیقه ای دور باشد. دوره های پنجم تا هفتم همایش 10 روز با عکاسان ایران بر اساس آیین نامه تدوین شده برگزار شد تا خطاهای احتمالی آیین نامه مشخص و آیین نامه جامع تر و دقیق تر شود.
 
تاریخ خبر: ۱۳۹۸/۰۵/۲۲