معرفی شورای سیاستگذاری مسابقه عکس «وقت زندگی»

شورای سیاستگذاری مسابقه عکس مردمی «وقت زندگی؛ عکاسی از پدربزرگ ها و مادربزرگ ها» معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز خدمات جامع روزانه سالمندان وقت زندگی، برگزارکننده مسابقه عکسی مردمی «وقت زندگی» شورای سیاستگذاری این مسابقه را معرفی کرد.

حسین محجوبی، اسرافیل شیرچی، محمد جواد فاطمی، فرهاد بوترابی، زهره آشوری و  محمد حمزه ای اعضای شورای سیاستگذاری مسابقه عکس وقت زندگی هستند.

این مسابقه از سوی مرکز خدمات جامع روزانه سالمندان وقت زندگی برگزار خواهد شد و فراخوان مسابقه در چند روز آینده اعلام می شود.

خبرگزاری مهر

تاریخ خبر: 1398/07/04